Gebruiksvoorwaarden (NL)

Bellidic biedt u deze website (bellidic.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze pagina.
Door de website bellidic.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

1.1. Bellidic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2. De informatie op deze website bevat op generlei wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Indien u vragen hebt omtrent een bepaalde (juridische) vraagstelling, dient u steeds juridisch gekwalificeerde bijstand te consulteren.

2. Links en verwijzingen

2.1. Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Bellidic controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

2.2. Bellidic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar Bellidic verwijst.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2. Bellidic behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
 
=====

Conditions d'utilisation (FR)

La Bellidic vous donne accès à son site Internet (bellidic.be) et aux informations qu'il contient pour autant que vous acceptiez, sans aucune réserve, les conditions mentionnées sur la présente page.
En consultant le site Internet icgme.be et les informations qui y figurent, vous acceptez ces conditions.

1. Informations

1.1. Bellidic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de l'utilisation des informations de ce site Internet. Par conséquent, vous êtes entièrement responsable de l'utilisation que vous faites de ces informations.

1.2. Les informations de ce site Internet ne contiennent en aucune façon des conseils juridiques ou des instructions permettant d'entamer ou de suivre une procédure juridique. Ces informations peuvent tout au plus apporter des éléments de réponse à une question juridique. Si vous avez des questions concernant une matière (juridique) spécifique, vous devez toujours vous adresser à une instance juridique qualifiée.

2. Liens et renvois

2.1. Ce site Internet contient des liens hypertextes vers d'autres sites ainsi que des renvois à d'autres sources d'information. Ces liens et sources d'information sont mis à votre disposition à titre indicatif uniquement. Bellidic ne contrôle pas ces sites et les informations qui y figurent et ne peut donc offrir aucune garantie quant à la qualité et/ou au caractère exhaustif de ces informations.

2.2. Bellidic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur les autres sites ou dans d'autres sources d'information en général, et auxquelles renvoie Bellidic.

3. Droits de propriété intellectuelle

3.1. Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, vous avez le droit de télécharger et de reproduire les informations figurant sur ce site pour votre usage personnel.

3.2. Bellidic se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur le site ainsi que sur les informations mises à disposition